اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

ماسال

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

دریاچه سقالکسار

آب و هوای آستانه اشرفیه

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
13.33

طلوع و غروب خورشید

17:21
7:22

باد

سرما سانتی گراد
12.78
جهت درجه
90
سرعت KPH
18

اتمسفر

رطوبت درصد
60
فشار in
1011.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
25910

پیش بینی آب و هوا

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد