اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

ماسال

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

دریاچه سقالکسار

آب و هوای رودبار

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
9.44

طلوع و غروب خورشید

17:24
7:23

باد

سرما سانتی گراد
7.78
جهت درجه
203
سرعت KPH
18

اتمسفر

رطوبت درصد
32
فشار in
912.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
25910

پیش بینی آب و هوا

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد