اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، باغ های چای مسیر زمیدان

سیاهکل، روستای فشتال

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

مرغ دریایی

آب و هوای رودبار

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
6.11

طلوع و غروب خورشید

19:53
6:30

باد

سرما سانتی گراد
3.89
جهت درجه
23
سرعت KPH
11

اتمسفر

رطوبت درصد
91
فشار in
916.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
21887

پیش بینی آب و هوا

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد