اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

آب و هوای رودبار

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
8.89

طلوع و غروب خورشید

17:30
6:24

باد

سرما سانتی گراد
8.89
جهت درجه
315
سرعت KPH
5

اتمسفر

رطوبت درصد
95
فشار in
925.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
16093

پیش بینی آب و هوا

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد