اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

ماسال

املش، روستای شیشارستان

مرکز جامع معلولین طراوت

پاییز

دریاچه سقالکسار

آب و هوای سنگر

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
10.56

طلوع و غروب خورشید

17:23
7:23

باد

سرما سانتی گراد
10
جهت درجه
180
سرعت KPH
11

اتمسفر

رطوبت درصد
66
فشار in
999.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
25910

پیش بینی آب و هوا

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد