اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، باغ های چای مسیر زمیدان

سیاهکل، روستای فشتال

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

مرغ دریایی

آب و هوای سنگر

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
11.11

طلوع و غروب خورشید

19:52
6:28

باد

سرما سانتی گراد
10
جهت درجه
248
سرعت KPH
18

اتمسفر

رطوبت درصد
89
فشار in
1006.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
25749

پیش بینی آب و هوا

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد