اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

آب و هوای سنگر

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
7.22

طلوع و غروب خورشید

17:8
7:26

باد

سرما سانتی گراد
7.22
جهت درجه
315
سرعت KPH
6

اتمسفر

رطوبت درصد
95
فشار in
1009.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
14806

پیش بینی آب و هوا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد