اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، باغ های چای مسیر زمیدان

سیاهکل، روستای فشتال

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

مرغ دریایی

آب و هوای فومن

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
11.67

طلوع و غروب خورشید

19:52
6:26

باد

سرما سانتی گراد
11.11
جهت درجه
248
سرعت KPH
11

اتمسفر

رطوبت درصد
90
فشار in
1013.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
25428

پیش بینی آب و هوا

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد