اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

آب و هوای لشت نشا

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
10

طلوع و غروب خورشید

17:7
7:25

باد

سرما سانتی گراد
8.89
جهت درجه
293
سرعت KPH
16

اتمسفر

رطوبت درصد
95
فشار in
1016.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
17864

پیش بینی آب و هوا

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد