اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، باغ های چای مسیر زمیدان

سیاهکل، روستای فشتال

مرکز جامع معلولین طراوت

گل

مرغ دریایی

آب و هوای لشت نشا

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
21.11

طلوع و غروب خورشید

20:34
5:50

باد

سرما سانتی گراد
21.11
جهت درجه
90
سرعت KPH
6

اتمسفر

رطوبت درصد
95
فشار in
1005.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
18668

پیش بینی آب و هوا

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد