اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

آب و هوای ماسوله

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
-1.11

طلوع و غروب خورشید

17:11
7:28

باد

سرما سانتی گراد
-3.89
جهت درجه
248
سرعت KPH
14

اتمسفر

رطوبت درصد
81
فشار in
824.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
25910

پیش بینی آب و هوا

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد