اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت اسلایدشو گیلان گشت

لاهیجان، شیطان کوه

اسبهای زیبای لاهیجان

مرکز جامع معلولین طراوت

درخت

مرغ دریایی

آب و هوای کوچصفهان

وضعیت کنونی

دما سانتی گراد
15

طلوع و غروب خورشید

17:28
6:23

باد

سرما سانتی گراد
15
جهت درجه
203
سرعت KPH
10

اتمسفر

رطوبت درصد
87
فشار in
1023.0
ناحیه ای از فشار هوا
ثابت
دید متر
24945

پیش بینی آب و هوا

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کمینه دما بیشینه دما امروز فردا پس فردا 3 روز بعد 4 روز بعد 5 روز بعد 6 روز بعد 7 روز بعد 8 روز بعد 9 روز بعد